Zamość, 27 listopada 2019 r.

L.dz. 571/Gł/19

Dekret w sprawie wyborów do Rad Duszpastersko-Ekonomicznych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

W związku z kończącą się pięcioletnią kadencją działalności Rad Duszpastersko-Ekonomicznych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, niniejszym zarządzam wybory do tychże Rad.

Wybory należy przeprowadzić w niedzielę, 5 stycznia 2020 r., zgodnie z  normami prawa kanonicznego (kan. 536 § 2 i kan. 537 KPK) oraz Statutem i Regulaminem wyboru członków Rad Duszpastersko-Ekonomicznych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (zob. Zamojski Informator Diecezjalny 18(2009) nr 4, s. 45-51).

Dziękując wiernym, którzy przez przynależność do Rad Duszpastersko-Ekonomicznych dotychczasowej kadencji, podejmowali współodpowiedzialność za kształt codziennego funkcjonowania wspólnot parafialnych oraz licząc na ich doświadczenie, jak też na zaangażowanie i dobrą współpracę nowych osób, z serca błogosławię na czas dokonywania wyborów i owocną służbę Kościołowi.

† Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski

Ks. Michał Maciołek                                 
Kanclerz

Załączniki:
Dekret
Statut i regulamin wyborów
Protokół z przeprowadzonych wyborów