Zamość, 19 listopada 2014 r.

L.dz. 562/Gł/14

Dekret w sprawie wyborów do Rad Duszpastersko-Ekonomicznych
w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskie

W związku z kończącą się pięcioletnią kadencją działalności Rad Duszpastersko-Ekonomicznych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, niniejszym zarządzam wybory do tychże Rad.

Wybory należy przeprowadzić w niedzielę, 4 stycznia 2015 r., zgodnie z  normami prawa kanonicznego (kan. 536 § 2 i kan. 537 KPK) oraz Statutem i Regulaminem wyboru członków Rad Duszpastersko-Ekonomicznych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (Zamojski Informator Diecezjalny 18(2009) nr 4, s. 45-51).

Dziękując wiernym, którzy przez przynależność do Rad Duszpastersko-Ekonomicznych dotychczasowej kadencji, podejmowali współodpowiedzialność za kształt codziennego funkcjonowania wspólnot parafialnych oraz licząc na ich doświadczenie, jak też na zaangażowanie i dobrą współpracę nowych osób, z serca błogosławię na czas dokonywania wyborów i owocną służbę Kościołowi.

     † Marian Rojek                              Ks. Michał Maciołek
              Biskup                                            Kanclerz

 

Na podstawie tego dekretu w parafii Kosobudy ogłoszono nabór kandydatów do nowej Rady Parafialnej. Okręgi wyborcze to każda miejscowość parafii. Przez czas trwania misji św. ( od 7 grudnia do 14 grudnia 2014 r.)  zbierano kandydatów do Rady Parafialnej. Do każdej rodziny dostarczono listy z kandydatami, aby 4 stycznia listy powróciły do Parafii. Na 600 list wróciło 476. Po południu w kancelarii parafialnej specjalnie powołana komisja zliczyła głosy. Około godz. 16.00 lista z nowymi członkami rady Parafialnej została wywieszona w gablocie ogłoszeń przy kościele i w kaplicach. 11 stycznia na wszystkich Mszach św. ogłoszono skład nowej Rady Parafialnej.

2 lutego na sumie w obecności ks. Proboszcza i wiernych Rada Parafialna została uroczyście zaprzysiężona na nową pięcioletnią kadencję. Podczas tej Mszy św. ks. Proboszcz Józef Zwolak podziękował byłym członkom Rady parafialnej za pracę wręczając im pamiątkowe podziękowanie i modlitewnik do św. Jana Pawła II. Nowo powołani członkowie otrzymali pisemną nominację  do Rady Parafialnej.