“Poprawa efektywności energetycznej obiektów Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Andrzeja Boboli w m. Kosobudy” w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Przedsięwzięcie Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.


 

Informacja o wyborze wykonawcy – dotyczy wyboru wykonawcy robót budowlanych dla realizacji inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Andrzeja Boboli w m. Kosobudy”.

 


Informacja z otwarcia ofert – dotyczy wyboru wykonawcy robót budowlanych dla realizacji inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Andrzeja Boboli w m. Kosobudy”.

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Boboli z siedzibą w Kosobudy 37, 22-470 Zwierzyniec.

na podstawie art. 70 1 – 70 5 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93) ogłasza przetarg na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
„Poprawa efektywności energetycznej obiektów Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Andrzeja Boboli w m. Kosobudy”.
Projekt realizowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW  w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii  w budownictwie.

Znak sprawy: 3/2019

Projekt realizowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

1. Dokumentacja przetargowa dotycząca zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.kosobudy.zamojskolubaczowska.pl

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w Zapytaniu Ofertowym.

3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisem:
Oferta na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Andrzeja Boboli w m. Kosobudy”.

należy składać w siedzibie Zamawiającego – Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Boboli z siedzibą w Kosobudy 37, 22-470 Zwierzyniec.

do dnia 27.08.2019 r. do godz. 10:00

Uwaga! Kancelaria Parafialna czynna od pon.-sob. w godzinach: 17:30 – 19:00, oraz dodatkowo w dniu w którym upływa termin składania ofert tj. dnia 27.08.2019r. od godz. 8:00-10:00.

4. Uprawnionym do bezpośredniego porozumiewania się z wykonawcami jest:
Ks. Zwolak Józef – Proboszcz Parafii Kosobudy.

Kosobudy, dnia 12.08.2019 r.

1. Zapytanie ofertowe
2. Projekt umowy – zał. nr 1
3. Formularz ofertowy – zał. nr 2
4. Oświadczenie Wykonawcy – zał. nr 3
5. Oświadczenie Wykonawcy – zał nr. 4
6. Wykaz osób – zał. nr 5
7. Wykaz robót – zał. nr 6
8. Regulamin

Dokumentacja Techniczna
1. Przedmiary
elekt.
sanit.
– konst.
dom parafialny
kościół
2. Inwentaryzacja kościół
3. Projekt -br sanitarna
4. Projekt Dom Parafialny
5. Projekt kościół
6. Inwentaryzacja – dom parafialny
7. Inwentaryzacja przyrodnicza – kościół + plebania
8. Opis tech.
9. Spec. techniczne
10. Oblicz. – system grzewczy
11. Projekt – br . elektryczna

 


Informacja o wyborze oferty – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Andrzeja Boboli w m. Kosobudy”.

 


Informacja z otwarcia ofert – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Andrzeja Boboli w m. Kosobudy”.

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Andrzeja Boboli w m. Kosobudy”.

  1. Termin wykonania zamówienia – 60 dni.
  2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w zapytaniu ofertowym.
  3. Kryteria oceny ofert – zgodnie z zapytaniem ofertowym.
  4. Termin związania ofertą 14 dni.
  5. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Andrzeja Boboli z siedzibą w Kosobudy 37. 22-470 Zwierzyniec w Kancelarii Parafialnej w terminie do dnia 05.04.2019 r. do godziny 10.00.
    Kancelaria Parafialna czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 17-30-19.00 oraz dodatkowo w dniu 05.04.2019 r. w godz. 8.00-10.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe
2. Projekt umowy – zał. nr 1
3. Formularz ofertowy – zał. nr 2
4. Oświadczenie wykonawcy – zał. nr 3
5. Oświadczenie wykonawcy – gr. kapitałowe – zał. nr 4
6. Wykaz osób – zał. nr 5
7. Regulamin
8. Audyt energetyczny budynku parafialnegobudynku kościoła
9. Audyt efektywności energetycznej oświetlenia wbudowanego

 

 


 

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Boboli z siedzibą w Kosobudy 37, 22-470 Zwierzyniec ogłasza przetarg na realizację usługi pn.:
Pełnienie funkcji Menadżera Projektu wraz z nadzorem inwestorskim podczas realizacji inwestycji pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Andrzeja Boboli w m. Kosobudy”. Znak sprawy: 1/2019
Projekt realizowany ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w ramach Programu Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

1. Termin wykonania zamówienia do 15.12.2020 r.

2 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w Zapytaniu Ofertowym.

3. Termin składania ofert: 23.01.2019 r., do godz. 10:00

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Projekt umowy
3. Formularz ofertowy
4. Oświadczenie wykonawcy zał. 3
5. Oświadczenie wykonawcy zał. 4
6. Wykaz usług
7. Wykaz osób
8. Regulamin udzielania zamówień
9. Informacja RODO